Reglement van de vereniging             ADDENDUM Leden 50+

DOELSTELLING
De vereniging stelt zich tot doel het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de leden die gekenmerkt worden door het onderstaande:

1. Uitvoering van de activiteiten vindt plaats in een week of weekend.
2. Tijdens verenigingsactiviteiten ontbreken vrouwen waarmee een langdurige relatie bestaat.
3. Minmaal één maal per jaar een wandel activiteit in bergachtig gebied, de zogenaamde grote activiteit of GA.
4. Minmaal één maal per jaar een vrij te bepalen activiteit die een of meerdere overnachtingen omvat, de zogenaamde kleine activiteit of KA.
5. Optioneel één of meerdere vrij te bepalen activiteiten die geen overnachting omvat, de zogenaamde mini activiteit of MA.
6. Optioneel één of meerdere door
hèt bestuur ondersteunde activiteiten tot instandhouding of versterking van de vereniging, de zogenaamde werkactiviteit of WA.
7 . Het consumeren van grote, doch verantwoorde, hoeveelheden alcoholica.
8 . Minimaal één maal spelen van een gezelschapsspel (Risk of Solo) per activiteit. Uitzondering hierop vormt de werkactiviteit.

VERENIGINGSSTRUCTUUR
1. De vereniging kent hèt bestuur en de leden.
2. Hèt bestuur benoemt zichzelf zonder democratische kiesprocedure voor een onbepaalde periode.
3. De leden accepteren hèt bestuur.
4. Op verzoek van hèt bestuur kunnen commissies worden ingesteld voor het uitvoeren van taken die uitgevoerd dienen te worden om een verenigingsactiviteit te laten welslagen. (Bijvoorbeeld de inkoop van voedsel en bier)

LEDENVERGADERING
1. Elke activiteit waar minimaal één lid van hèt bestuur is vertegenwoordigd samen met minimaal één der leden wordt gezien als een ledenvergadering.
2. Besluiten die tijdens een ledenvergadering worden genomen kunnen op de eerstvolgende ledenvergadering zo maar weer wijzigen door ze ter discussie te stellen met de dan aanwezige leden.

LIDMAATSCHAP
1. Een lid van de Vereniging van Veel Vrouwvrije Weken en Weekenden dient van het manlijk geslacht te zijn.
2. Bij twijfel aan het geslacht beslist hèt bestuur.
3. Nieuwe leden melden zich aan door geïntroduceerd te worden door een bestaand lid en in gezelschap van dit lid op een verenigingsactiviteit te verschijnen.
4. Er is geen einde van het lidmaatschap. Eens lid altijd lid.

KEUZE ACTIVITEITEN
1. Door het accepteren van hèt bestuur accepteren de leden onvoorwaardelijk het reisdoel en de periode van activiteiten dat door hèt bestuur wordt vastgesteld.
2. Hèt bestuur houdt rekening met het aantal vrije dagen dat een lid kan missen.
3. Hèt bestuur houdt rekening met de periode waarin een lid vrije dagen kan opnemen.
4. Hèt bestuur houdt rekening met de fysieke gesteldheid der leden in de keuze van de zwaarte van de activiteit.

PERIODE ACTIVITEITEN
1. De zogenaamde grote activiteit vindt plaats ergens in de eerste weken van september.
2. De leden worden geacht al het noodzakelijke te doen om hun de deelname in deze periode niet in gevaar te brengen.
3. Dit houdt onder andere in dat er een sperperiode is voor het verwekken van nakomelingen 8 tot 10 maand voorafgaand aan een grote activiteit. Tevens is dit
om te voorkomen dat deelname aan activiteiten een jaarlijks probleem wordt in verband met de verjaardag van de nakomelingen.

GELD
1. De vereniging heft geen contributie.
2. De kosten van activiteiten worden hoofdelijk omgeslagen over de aan de activiteit deelnemende leden.
3. Activiteiten worden bij voorkeur gesponsord. (Gunstige lease auto regelingen der leden)
4. Op verzoek van hèt bestuur dient geld ter voorfinanciering van activiteiten tijdig overgemaakt te worden op de door hèt bestuur beheerde rekening.

GEDRAG
1. Een lid van de vereniging dient minimaal één maal per jaar aan een verenigingsactiviteit deel te nemen.
2. Een lid dient goedgeluimd op verenigingsactiviteiten te verschijnen.
3. Een lid reageert op vragen en/of verzoeken van hèt bestuur door wel of niet te reageren.
4. Een lid levert ongezouten commentaar op andere leden op basis van de kennis die dit lid heeft opgedaan over het betreffende lid.

NOG EVEN DIT...
1. Daar waar de reglementen niet voorzien beslist hèt bestuur of de ledenvergadering.
2. Het reglement kan op elke ledenvergadering worden gewijzigd en is derhalve constant onderhevig aan wijzigingen.


Versie: 1.4  Datum: 24-01-2015 Link naar Addendum 50+ toegevoegd
Versie: 1.3 Datum: 14-11-2004 enkele aanpassingen op versie 1.3
Versie: 1.2 Datum: 18-11-2000 volledig vervangen door versie 1.3
Versie: 1.1 Datum: 31-10-1999 volledig vervangen door versie 1.2